PARTIERNAS KLIMATPOLITIK

De politiska partierna i riksdagen vill alla förbättra klimat och miljö, men de har valt olika vägar för att uppnå dessa förbättringar. Här ger vi en överblick av partiernas olika ståndpunkter och mål.


”Stötta klimatomställningen i alla delar av samhället och i alla branscher, i staden och på landsbygden. Alla ska kunna vara med och bidra.
Införa en klimatlag på EU-nivå och lagstifta om en europeisk, bindande utsläppsbudget.
Satsa på tåg i tid i hela Sverige, nattåg till Europa, en europeisk tågunion för enklare tågresor i Europa och nya höghastighetståg,
Ersätta fossil bensin och diesel med 100% förnybart bränsle och el i Sverige och EU,
Satsa på klimatsmart, ekologisk och närodlad mat.”

– Miljöpartiet


”Minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen.
Driva på för tuffare kemikalieregler i EU och införa inhemska skatter på farliga ämnen.
Minska övergödningen av haven och skydda vårt rena dricksvatten.
Bevara mer värdefull natur och marina områden för att rädda den biologiska mångfalden.”

– Socialdemokraterna


”Våra gemensamma resurser vill vi använda för investeringar i det som är långsiktigt hållbart såsom förnybar energi, hållbara transporter och att skydda naturområden. Rättvisa och miljö hänger ihop. De som belastar miljön och klimatet mest måste också göra störst förändringar i konsumtion och livsstil. Bara genom minskade klyftor mellan fattiga och rika och mellan män och kvinnor kan vi uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle och fördela det begränsade miljöutrymmet rättvist. Den biologiska mångfalden är grunden för vår välfärd och den ska värnas genom att miljöhänsynen ska gå före företagens kortsiktiga vinstintressen.”

– Vänsterpartiet


”Centerpartiet vill: Att klimatmålen i Sverige och EU skärps och att det långsiktiga målet bör vara att nå klimatneutralitet 2040.
Att fossila bränslen i transportsektorn fasas ut till 2030 och att sjöfarten från svenska hamnar och all flygtrafik från svenska flygplatser ska ske fossilfritt till 2040.
Se investeringar i minusutsläpp i Sverige och på EU-nivå, det vill säga att ta bort befintliga koldioxidutsläpp i atmosfären
Att Sveriges elsystem blir helt förnybart, robust och flexibelt”

– Centerpartiet


”Mer EU-samarbete för klimatets skull
Nej till sänkt skatt på diesel
Europeisk koldioxidskatt och flygskatt och en EU-avgift på plast som inte återvinns
För att rädda klimatet måste utsläppen ner – då behövs också teknikutveckling, marknadsekonomi och frihandel
Grön skatteväxling och förorenaren betalar
Skattelättnader till fossilt bränsle måste avskaffas
Även flyget ska stå för sina klimatkostnader
Mer fossilfri el – 100 procent fossilfritt elsystem
Klimatinvesteringar behövs i laddstolpar och annat klimatsmart
Det ska vara lätt att göra rätt”

– Liberalerna


”Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Kristdemokraterna har medverkat till riksdagens beslut om att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser. För att nå målet krävs en samhällsomställning för att kraftigt reducera vår klimatpåverkan. Kristdemokraterna vill därför öka satsningarna på biobränsle, vätgas, eldrift av bilar och lastbilar, samt utveckling av infångning och lagring av koldioxid.”

– Kristdemokraterna


”Våra förslag:
Bygga ut teknikneutral laddinfrastruktur för att snabba på omställningen till en fossilfri fordonsflotta.
Klimatavdrag för företag som investerar i teknik som kan eliminera eller drastiskt minska den svenska basindustrins utsläpp.
Rena läkemedelsrester ur avloppsvattnet.
Kraftigt ökat klimatbistånd.
Mer än en fördubbling av regeringens satsning på internationella klimatinvesteringar.
Stärkt äganderätt.”

– Moderaterna


”Sverige bör i enlighet med internationella överenskommelser sträva efter att minska oljeberoendet och utsläppen av växthusgaser. De viktigaste åtgärderna är att bevara och utveckla kärnkraften, satsa mer på forskning och utveckling samt bidra mer till internationella åtgärder. Vad gäller transportsektorn behöver el- och vätgasdriften utvecklas. Sverigedemokraterna motsätter sig inte Paris-avtalet.”

”Eftersom utsläpp av växthusgaser ger samma effekt oavsett var de släpps ut, så uppstår möjligheten att kompensera för utsläpp genom att säkerställa att lika mycket utsläpp förhindras eller binds på en annan plats. Tanken med klimatkompensation är god då den medger att utsläpp kan minskas där de innebär lägst kostnad men  det kan vara svårt att säkerställa att utsläppen verkligen minskar. Det är därför viktigt att säkerställa att det finns pålitliga system inom vilka klimatkompensation kan ske. Detta så att konsumenten kan känna sig trygg i att produkten motsvarar det som utlovats.”

– SverigedemokraternaPublicerades: 27 augusti 2020

Källor:
https://www.mp.se/politik/klimat
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/miljo
https://www.vansterpartiet.se/politik/miljo/
https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/klimat
https://kristdemokraterna.se/politik-a-o/
https://moderaterna.se/miljo-och-klimat
https://sd.se/our-politics/klimat-och-vaxthusgaser/
https://sd.se/our-politics/klimatkompensation/